Seadusemuudatused 2018

Maksuvaba tulu

Uuest aastast on kõikide residendist füüsiliste isikute maksuvaba tulu ühes aastas 6000 EUR. See tähendab, et 1200 EUR brutotasu puhul on residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu suuruseks 500 EUR kuus. Iga brutotasu 1.8 EUR tõus 1200 EUR-st edasi, vähendab maksuvaba tulu 1 EUR võrra. 2100 EUR brutopalga puhul ühes kalendrikuus jõuab tulumaksuvaba miinimumi nulli.


Tulumaksuvaba summa arvutamiseks on välja töötatud spetsiaalne valem: 500 – 500 / 900 × (väljamakse – 1200).

Näiteks 1800 EUR brutotasu puhul on tulumaksuvaba miinimum 166.67 EUR. Arvutuskäik on järgmine: 500 – 500 / 900 * (1800 – 1200) = 166.67 EUR.

Samas võib töötaja esitada ka avalduse, et soovib tulumaksuvaba miinimumi mitte arvestada või arvestada iga kuu näiteks 100 EUR.

Aasta palga ümberarvestus käib korra aastas, kui terve aasta tulud on koos. See tähendab, et siis võib jääda tulumaksuvaba miinimumi nn üle ehk füüsilise isiku tuludeklaratsioonida Maksu- ja Tolliamet teeb tagastuse, kuid samas ka seda, et on tekkinud ülemakse ning töötaja peab selle ise tagastama.

Näiteks saab töötaja iga kuu 1000 EUR brutotasu, mille puhul on tulumaksuvaba miinimum 500 EUR kuus. Kokku teeb see aasta tuluks 12 000 EUR. Kui sama töötaja saab näiteks sellel kalendriaastal ka 20 000 EUR dividende, siis tema aasta tulu ei ole enam 12 000 EUR, vaid 32 000 EUR. Keskmisel ühe kuu tuluks teeb see 2 666.67 EUR, mille puhul tulumaksuvaba miinimum oli 0 EUR, mitte enam 500 EUR. See tähendab, et füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga peab töötaja riigile tagasi maksma selle osa tulumaksust, mis ta sai rohkem. Antud numbrite puhul on see 1200 EUR.

Füüsilise isiku aasta tulu arvestus

Aasta tulu arvestuses on samuti muutus.

  • Aasta tuluna arvestatakse järgmist tulumaksuga maksustatavat tulu: töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, dividend, rendi- ja üüritulu, kasu vara võõrandamisest, litsentsitasu, intress, ettevõtlustulu, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.
  • Dividendid, mis on saadud Eesti äriühingult ning mis on juba äriühingu tasandil maksustatud.
  • Aasta tuluna arvestatakse ka välismaal saadud töötasu, dividende ning muud tulu, mida Eestis tulumaksuga maksustada ei tule.
  • Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra (viide: ettevõtluskonto).

Aastatuluna ei arvestata maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja stipendiume ning muid maksuvabastusi,mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita. Näiteks eluaseme või isiklikus kasutuses oleva vallasasja (näiteks auto) müük.

Laenude deklareerimise kohustus

Tulumaksuseaduse muudatusest tulenevalt peab hakkama deklareerima kõiki laene, mis on antud äriühingu aktsionäridele, osanikele või liikmetele. Seadusemuudatuse eesmärgiks on varjatud kasumieraldiste avastamine ning maksustamine.

Varjatud kasumieraldisele võib viidata laenu andmine ebamõistlikult pikaks ajaks, ebamõistlik tagasimakse graafik, tagasimakse tähtaja korduv pikendamine või laenusumma korduv suurendamine, samuti ka laenuraha ebaratsionaalne kasutamine. Kui laenu tähtaeg on pikem, kui 48 kuud, võib maksuhaldur nõuda tagasimakse võime ka kavatsuse tõendamist.

Endiselt on oluline see, et antud laenud oleksid antud intressiga, mis vastavad turutingimustele. Üheks võimalikuks aluseks on Eesti Panga statistika andmebaas, mille leiate järgmiselt lehelt:
Eesti Panga statistika andmebaas

Antud laene tuleb hakata deklareerima kvartaalselt, esimene deklaratsioon peab olema esitatud hiljemalt 10.02.2018. Oluline on tähele panna, et tõendamise ja deklareerimise kohustus rakendub kõikidele laenudele, mis on antud alates 01.07.2017 ning ka neile laenudele, mille puhul peale antud kuupäeva laenusummat suurendatakse, tagasimaksetähtaega pikendatakse või muid olulisi tingimusi muudetakse.

Spordikulutused osaliselt maksuvabaks

Ühes kvartalis saab tööandja maksuvabalt hüvitada töötajale sportimise kulusid 100 EUR ulatuses. Tegemist on personaalse maksuvabastusega, mida ei saa edasi anda teistele isikutele ning samuti ei saa kanda summat ühest kvartalist teise. Väljamakse võib olla küll ka korra aastas, kuid arved peavad olema vähemalt igas kvartalis. Väljamakse tegemise aluseks on arve.

Sellisteks kulutusteks on:

  • avaliku rahvaspordiürituste osavõtutasu;
  • sportimis- ja liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutus;
  • tööandja olemasoleva spordirajatiste ülalpidamiseks tehtav kulutus;
  • kulutus taastusraviarsti, füsioterapeudi, tegvusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele;
  • ravikindlustuslepingu kindlustusmakstele.

Antud hüvitise alla ei kuulu spordivarustuse soetamine (sh riided, jalanõud) ning uute rajateste ehitamine. Vabastus kehtib, kui tööandja võimaldab neid kõikidele töötajatele. Antud hüvitised tuleb deklareerida korra aastas INF 14-l.

Sõiduauto kasutamine erasõitudeks

Kui ettevõtte sõiduautot kasutatakse erasõitudeks on tegemist erisoodustusega. Alates 01.01.2018 on maksustamise aluseks auto kW, 1 kW = 1.96 EUR. Antud summast arvutatuna on 1 kW erisoodustusmaksud (tulumaks ja sotsiaalmaks) kokku 1.3 EUR. Seega 100 kW sõiduauto puhul on erisoodustus ühes kuus 130 EUR.

Üle 5 aasta vanuste sõiduautode puhul kasutatakse koefitsienti 0.75. Seega 100 kW sõiduauto puhul, mis on üle viie aasta vana, on erisoodustus ühes kuus 97.50 EUR.

Sega kasutuse puhul ei ole vaja sõidupäevikut pidada, 100% töösõitudeks kasutatava sõiduauto puhul on see aga kohustuslik. 100% töösõitudeks tehtava sõiduauto puhul on kohustuslik teha ka vastav märge ARK-s, selle märke tegemise eest riigilõivu ei küsita. Antud info, kas auto on 100% töösõitudeks kasutatav või sega kasutuses, on avalik.

Kui 100% sõiduauto muutub sega kasutuses olevaks, tuleb seda proportsiooni rakendada vähemalt ühe aasta jooksul.

Käibemaksu seisukohalt muutusi ei ole.

Töövõimetushüvitis 2. kuni 3. haiguspäeva eest

Ettevõttel on kohustus Töövõimetushüvitist tasuda töötajale 4. kuni 8. päevani, sealt edasi tasub Haigekassa. Alates 01.01.2018 on tööandjal võimalus hüvitada ka 2.-3. haiguspäev, kinni pidades vaid tulumaks.

Parkimistasu hüvitis

Tulumaksuga ei maksustata töötajale hüvitatud parkimistasu seoses isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus, töö- või ametiülesannete täitmisel. Parkimistasu tulumaksuvabalt saab maksta lisaks 335 EUR-le.