Seadusemuudatused 2024

Töötasu alammäär

Alates 01.01.2024 tõuseb töötasu alammäär 820 euroni kuus (2023. aastal oli 725 eurot, 2022. aastal oli 654 eurot).

Sotsiaalmaksu kohustuse alammäär

Sotsiaalmaksu kohustuse alammäär on 2024. aastal 239.25 eurot (33% eelmise aasta miinimumpalgast ehk 654 eurot * 33%). See on summa, mida töölepingulise töötaja puhul tuleb igakuiselt tasuda ning teiste lepingute puhul on see minimaalne summa, mis tuleb tasuda, et töötajal oleks kehtiv tervisekindlustus.

Maksuvaba tulu määr

2024. aastal jääb üldine maksuvaba tulu määr samaks, mis 2023.aastal - 654 eurot kuus. Valem jääb seega samaks, mis kehtis 2023. aastal: 654 – 654 / 900 × (väljamakse – 1200).

Käibemaksumäära muutus

Alates 01.01.2024 on Eestis käibemaksu standardmäär 22% senise 20% asemel.

Käibemaksumäära muudatusega seonduvad erisätted

Kui võõrandatav kaup või osutatav teenus maksustatakse standardmääraga, võib kassapõhise käibemaksuarvestuse kasutaja veel kuni 2025. aasta 31. detsembrini maksta kaupade ja teenuste käibemaksu pärast 2023. aasta 31. detsembrit tekkinud käibelt endiselt 20% määraga juhul, kui ostjale väljastati arve ning kaup lähetati või tehti kättesaadavaks või teenus osutati enne 2024. aasta 1. jaanuari.

Teine üleminekusäte puudutab pikaajaliste lepingutega seotud tehinguid, milleks on eeskätt kinnisasjadega seotud tehingud. Maksukohustuslasel on veel kuni 2025. aasta 31. detsembrini õigus enne 2023. aasta 1. maid sõlmitud kirjaliku lepingu alusel võõrandatava kauba või osutatava teenuse maksustamisel rakendada kuni 2023. aasta 31. detsembrini kehtinud 20% käibemaksumäära, kui asjaomane leping näeb ette, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub 20% määraga käibemaks ning lepinguga ei ole ette nähtud hinna muutmist käibemaksumäära võimaliku muutuse tõttu.

Erinevaid näiteid on võimalik lisaks lugeda EMTA kodulehelt

Kogumispensioni määra muutmise võimalus

Alates 01.01.2024 tekib II sambaga liitunud isikutel võimalus tõsta oma kogumispensioni makse määra, makstes 2% asemel 4% või 6%. Muutmiseks tuleb pensioniregistri pidajale või kontohaldurile esitada vastav avaldus ajavahemikus 01.01.2024 kuni 30.11.2024. Uus määr hakkab kehtima alates 01.01.2025. Kui töötajal on mitu tööandjat, kehtib uus määr kõigi tööandjate juures. Riigi panus, 4%, ei muutu.